Privacy verklaring

Wie is Zeurniet?
Kwekerij Zeurniet (hierna: ‘Zeurniet’) is een familiebedrijf met een bestaansgeschiedenis van bijna 100 jaar. De eerste 50 jaar specialiseerde ons bedrijf zich op de groententeelt, de afgelopen 50 jaar op de bloementeelt, in het bijzonder potplanten. In ons bedrijf is inmiddels de 5e generatie van de familie (Scheffers) actief. Wij zijn gevestigd aan de Van Ockenburchlaan 25 (2675 SB) te Honselersdijk en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 66938562.
Meer informatie vindt u op deze website www.zeurniet.com.

Inleiding
Hierbij willen wij u informeren dat wij als gevolg van de veranderende wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens in de Europese Unie (Algemene verordening gegevensbescherming – AVG) duidelijkheid willen geven over ons privacy beleid en deze, waar nodig, hebben aangepast conform de gewijzigde wetgeving. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy optimaal te beschermen en willen door middel van deze privacyverklaring uitleggen hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens wij verwerken en waarom?
Via onze website www.zeurniet.com kunt u telefonisch en/of per e-mail in contact met ons treden, bijvoorbeeld met vragen over onze producten en merken. Indien wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, verwerken wij uw persoonsgegevens zodat wij op een later moment met u in contact kunnen treden. De contactgegevens van vaste klanten worden opgeslagen in verband met het versturen van onze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van zorgvuldigheid en vertrouwen. Uw gegevens worden niet langer opgeslagen dan noodzakelijk en in geen geval verstrekt aan derden.

De volgende persoonsgegevens worden door Zeurniet verwerkt:
- Uw (bedrijfs)naam en woon- of vestigingsplaats;
- Uw e-mailadres en/of telefoonnummer.

Naast de mogelijkheid om direct met ons in contact te treden, kunt u via onze website ook inloggen
bij een externe partij, FloraXchange (zie www.floraxchange.nl). FloraXchange regelt de communicatie
tussen kwekers en kopers en heeft haar eigen privacy beleid.

Waar worden de gegevens opgeslagen?
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in:
- Een intern beveiligd relatiemanagementsysteem;
- De online storage van de e-mailcliënt (Outlook).

Recht op inzage
Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens? Of wilt u meer inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een inzageverzoek indienen. Wij zullen u dan met inachtneming van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een overzicht verstrekken van de onderstaande informatie:
- de verwerkingsdoeleinden;
- de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
- de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt,
- de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen.

Naast inzagerechten beschikt u overeenkomstig de AVG onder meer over de volgende rechten:
- het recht om Zeurniet te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken;
- het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

U kunt uw inzageverzoek per e-mail indienen via (info@zeurniet.com).

Recht van verzet en/of bezwaar
Heeft u bezwaar tegen uw gegevensverwerking? Stuur ons dan een mail naar info@zeurniet.com. Wij zullen uw gegevensverwerking direct staken. Indien uw gegevensverwerking noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben, zullen wij met u in overleg treden. U kunt uw bezwaar per e-mail indienen via info@zeurniet.com.

Recht op correctie en/of rectificatie
Indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken onjuist zijn, voor de gegevensverwerkingonvolledig of niet ter zake dienend, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschriften worden verwerkt, kunt u ons dat melden. Wij zullen uw gegevensverwerking dan wijzigen, aanvullen of staken. Zou u Zeurniet in dat geval wel kunnen melden welke wijzigingen u precies wenst? U kunt uw verzoek per e-mail indienen via info@zeurniet.com.

Recht op vergetelheid
U heeft het recht Zeurniet te verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen. U kunt uw verzoek per
e-mail indienen via info@zeurniet.com.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt gestuurd.

Wat voor cookies gebruikt Zeurniet?
Zeurniet gebruikt uitsluitend analytische cookies (m.b.v. Google Analytics). Zeurniet gebruikt geen tracking cookies of functionele cookies. Op grond van art. 11.7a van de Telecommunicatiewet (TW) is Zeurniet niet gehouden toestemming te vragen voor het verwerken van analytische cookies. Deze cookies hebben namelijk nauwelijks gevolgen voor uw privacy (zie voor meer informatie: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf).

De bezwaartermijn
Zeurniet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Indien wij uw persoonsgegevens hebben ontvangen terwijl er geen legitiem belang blijkt, bewaren wij uw persoonsgegevens maximaal 14 dagen. Zodra de 14 dagen zijn verstreken of het anderszins niet meer noodzakelijk is uw persoonsgegevens te bewaren, worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Beveiligingsmaatregelen
Zeurniet vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk worden verwerkt.Daarom heeft Zeurniet de volgende maatregelen genomen om uw gegevensverwerking te waarborgen:
- Zeurniet heeft een officieel SSL-certificaat;
- Zeurniet heeft antivirus software en een betrouwbare e-mailcliënt (Outlook);
- Zeurniet slaat uw persoonsgegevens op een in een beveiligd relatiemanagement systeem.

Ontvangers van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden maar dienen uitsluitend de commerciële belangen van Zeurniet, zoals hierboven omschreven. Zeurniet verklaart vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en waarborgt de beveiliging daarvan.

Klachtrecht
Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht per e-mail bij ons indienen via info@zeurniet.com. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Relevante wet- en regelgeving
Zeurniet conformeert zich aan alle wet- en regelgeving die in het kader van privacybescherming van belang is, in het bijzonder zijn dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Aanpassing Privacyverklaring
De Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Raadpleeg de Privacyverklaring daarom geregeld. De laatste en actuele versie is gepubliceerd op 24 mei 2018.